Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doortje snelde de stad in om een dokter te zoeken.

Het was een moeielijke gang voor haar.

Overal zag men nog rookende puinhoopen; door steenafval half versperde straten, hier en daar nog bloedplekken, wier aanblik het jonge meisje met afschuw vervulden. Een paar malen liep zij gevaar door afstortende steenen of andere onderdeden van gebouwen getroffen te worden.

De stad was nu door de Engelschen bezet. Overal in de straten zag men nog weggeworpen of gebroken wapens en allerlei onderdeden van half vernield en waardeloos oorlogstuig. Telkens zag zij wanhopige mannen en schreiende vrouwen bij de overblijfselen van wat eertijds hun woning was, staan, of zoekende in de puinhoopen, om te trachten vermiste voorwerpen van waarde terug te vinden.

Maar slechts weinig kwam voor den dag want de afgetrokken bezetting had reeds geplunderd en geroofd wat maar voor de hand lag. Sommige der ongelukkige inwoners waren gewond en sleepten zich met moeite voort, andere hadden zich aan drank te buiten gegaan en gedroegen zich rumoerig en zelfs baldadig in stuitenden overmoed.

Met veel moeite en niet zonder herhaalde malen lastig gevallen te zijn, wist Doortje eindelijk het huis van een haar bekenden chirurgijn te bereiken, doch tot haar schrik zag zij dat de woning gedeeltelijk door brand vernield en blijkbaar onbewoond was.

Trouwens, zij was al bevreesd geweest den geneesheer niet thuis te zulien treffen ; immers de gekwetsten eischten aller hulp. Radeloos bleef zij staan. "Wat nu te doen?

Angst voor de mogelijke gevolgen van Lankhurst 's wonde greep haar aan ... zij had zijn bleek gelaat met de gesloten oogen nog steeds voor den geest... zag het bloed uit zijn kwetsuur vloeien... Er moest hulp komen... in stijgende kwelling en bezorgdheid pijnigde zij haar hersens om de vraag te beantwoorden: hoe kan hij geholpen worden?

Op dit oogenblik zag zij enkele patrouilles van Engelsche soldaten aankomen, die blijkbaar belast waren met de orde binnen Vlissingen te herstellen, achtergebleven Eransche soldaten aan te houden en plaatsen in de stad, waar het gevaarlijk kon zijn, af te zetten.

Sluiten