Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuilheid, onfrischheid en verwaarloozing overal, 't Is om wanhopig te worden, 't Halve Engelsche leger is ziek! Die vervloekte Zeeuwsche koortsen. We weten niet waar we met de lijders heen moeten."

„Maar daarom zou ik juist denken dat..."

„Ik hier zou blijven ? Juist, maar het plan is een groot hospitaal op te richten, ergens in de duinen, met veel lucht en licht. De frissche zeewind is voor de zieken uitstekend, 'n Prachtig idee! De Engelsche generaal wil mij aan het hoofd daarvan plaatsen, omdat ik dat soort werk vroeger aan de hand gehad heb en... nu ja... omdat ik me nogal warm gemaakt heb voor het plan. We moeten eerst natuurlijk nog een paar conferenties houden; de Engelsche generaal..."

„Lord Chatham ?" vroeg Lankhurst.

„Die?" vroeg Dubois minachtend, „dat is een onbeduidendheid van de eerste klasse. Hij zit als een oester in zijn schelp, doet niets als lekker eten, drinken en slapen. Geen greintje voortvarenheid zit er in dat logge individu. Ik zie onze vrienden nog niet in Antwerpen, als het zoo doorgaat. Eerst dat beleg van Vlissingen, dan die zoogenaamde verovering van Walcheren, waar moet het^ heen? En eiken dag komen er een paar honderd koortsig'ders bij. 't Móet op een échec uitloopen. Neen, waarachtig dat zou generaal Buonaparte hem beter geleverd hebben."

Lankhurst zag Doortje met een lachje om de lippen even aan; zij bloosde, begrijpende dat hij aan haar vroegere vereering van den Keizer dacht.

„Maar, nu beste menschen, moet ik heusch weg. Adieu!" Doortje ging met 'hem mee en juist toen hij naar buiten wilde gaan, vroeg zij hem met licht bevende stem: „Dokter, ik kom uw hulp inroepen/'

Verbaasd keek Dubois haar aan en vroeg: „Mademoiselle is toch niet ziek?"

„O, neen, heelemaal niet!" lachte Doortje. „Ik ben zoo gezond als een visch. Ik had ook moeten vragen niet om uw hulp, maar om uw medewerking." Eh nu zij eenmaal op dreef was, vervolgde zij radder: „Hc wilde u mijn hulp aanbieden... om nw zieken te verplegen. U hebt mij verteld, dat er gebrek is aan personeel, dat zieken verplegen kan ... Nu heb ik wel niet

11

Sluiten