Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel ondervinding, maar ik heb goeden wil... ik zou het zoo graag doen ... als u me helpen wilt... onder uw leiding."

Dubois antwoordde niet dadelijk, maar keek Doortje scherp aan.

Hij was zich bewust, dat in dat tengere lichaam een kloeke geest en een krachtige wil huisden. Van hun eerste ontmoeting af was Doortje hem bijzonder sympathiek geweest... maar was het werkelijk medelijden met de zieken en gewonden, innerlijke drang om hulp te willen verleenen ... of was er een ander motief?

„Zoudt u je werkelijk willen wijden aan de ziekenverpleging, mademoiselle?" vroeg hij ten slotte. „Weet ge wel wat u te wachten staat? 't Is een mooie taak, maar een zware, een moeilijke en een ondankbare. Ge moet sterke zenuwen hebben."

„Die heb ik, geloof ik, dokter!" klonk het dapper terug.

„Welnu, dan neem ik uw aanbod dankbaar aan. Maar hier in Vlissingen wil ik u niet hebben... 't is hier een hel... zelfs voor mannen. Maar als ge me assisteeren wilt in het duinhospitaal, dan graag! heel graag! Ge moet dan maar gauw eens in Middelburg komen en zal ik u daar onder mijn leiding wat elementaire ziekenverpleging laten doen. Maar voorloopig hebt ge genoeg aan uw-patiënt hier te verplegen."

Hij keek haar even met een plagend glimlachje aan. „Adieu, ge hoort spoedig van me." En vlug stapte hij voort.

„Wat een aardig schepseltje," dacht hij. „Mooi, lief en flink! 't Was een heel ding voor een beschaafd meisje wat zij zich voorstelde te doen."

Maar hij had wel hoop, dat zij er zich doorheen slaan zou en dan kon zij prachtig werk verrichten. Hij zou wel zorgen dat haar de ergste akeligheid bespaard bleef en dat zij geleidelijk met de diepste menschelijke ellende zou kennis maken. Die Engelsche kapitein en zij ... hij had zoo iets opgemerkt... wat zou monsieur Lankhurst er van vinden als die mooie jonge dame in het hospitaal ging werken... een prettig, flink gezicht ... maar hoe kwam die man eigenlijk in Vlissingen tijdens het beleg?... daar moest hij nog eens achter zien te komen . .. hij zou wel geen erge haast maken om te genezen, zoolang hij door Doortje verpleegd werd ... Dubois lachte even hardop ... Op eens kwam de gedachte aan zijn zoon bij hem op ... die zou nu ongeveer van Doortje's leeftijd geweest zijn... als die

Sluiten