Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het hospitaal verblijf hielden, toen hij er kwam, uit de ziekenzalen geweerd met streng verbod er in terug te keeren.

Enkele dagen nadat Bob Waters in het hospitaal was opgenomen had zich de Haai aangeboden om als verpleger dienst te doen. Dubois had hem aangenomen; Peter Wilton sprak vlot Fransch en Engelsch en bleek een handige en flinke kerel te zijn, onvermoeid, geschikt en sterk.

Dubois kende hem oppervlakkig van hun ontmoeting op de Oldenhove; Hendrik Florisz, de man bij wien Dubois in kwartier was geweest, een aartssmokkelaar, had hem aanbevolen en de Fransche edelman verwachtte nog steeds, doch in den laatsten tijd met veel minder vertrouwen, van den Haai iets omtrent zijn verloren zoon te zullen vernemen. Volgens zijn eigen opgave was Wilton visscher en tevens smokkelaar; een Fransch douaneschip had zijn schuit vernield waardoor hij gedwongen in Holland verblijf houden moest.

De Haai had een bijzondere bedoeling met zijn dienstaanbieding als verpleger; voor de taak zelf voelde hij in het minst geen roeping.

Het verdwijnen van Emily was hem nog steeds een doorn in het vleesch en nu had hij door een toeval vernomen dat Waters zwaar gekwetst in het hospitaal lag. Hoewel hij niet veronderstelde, dat Bob de hand had gehad in Emily's ontvluchting uit Vlissingen, hoopte hij toch op het spoor van het meisje te komen door, zonder door Bob opgemerkt te worden, diens doen en laten te bespieden.

Een tocht over het eiland toch, waarbij hij zorg gedragen had niet met zijn landgenooten in aanraking te komen, had hem evenmin op het spoor van Emily gebracht en, naarmate een grooter gedeelte van Walcheren door de Engelschen bezet werd, moest hij terugtrekken in de richting van Vlissingen. Eindelijk besloot hij naar Dover over te steken; het was immers niet uitgesloten dat Emily weer bij haar vader thuis was.

Het gelukte Wilton aan boord van een der smokkelschepen te komen en de overzijde van het Kanaal te bereiken.

Maar ook hier bleef zijn zoeken naar Emily vruchteloos en op den 15den Augustus, den dag waarop Vlissingen aan de Engelschen overging, keerde hij naar Walcheren terug, meldde zich aan als verpleger en werd aangenomen.

Sluiten