Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Haai gaf evenmin aan dit bevel gehoor als aan den eersten toeroep maar liep op een drafje door.

Weer hoorde hij het bevel.. . even later klonken een paar geweerschoten; een kogel snorde hem langs het hoofd, een tweede ook en de derde raakte hem even aan de dij.

De Haai achtte het verstandiger te blijven staan, wilde hij althans geen gevaar loopen een doodelijk schot te krijgen. Twee minuten later werd hij door een drietal soldaten bij den luitenant gebracht. Een reeds vrij bejaard Fransch onderofficier nam hem scherp op en riep op overtuigden toon:

ā€˛Waarachtig, 't is mijn oude kameraad! Louis, hoe gaat 't makker ? Herinner je je nog de dagen van Parijs, van Robespierre en al die anderen? Had ik ooit gedacht je hier terug te vinden! Je herinnert je toch Jean Darcin wel?"

De Haai bleef sprakeloos... met oogen vol schrik staarde hij in het spottend gelaat van den Franschman. Lang vergeten dagen kwamen hem weer in het geheugen terug; ja, hij herinnerde zich Darcin maar al te goed, den zoon van den schoenmaker uit de Rue-des-Moulins ... maar waarom moest hij dien nu juist hier ontmoeten ? ...

Darcin, geprikkeld door Wilton's zwijgen, begon hoe langer hoe meer herinneringen op te halen en maakte hierdoor dat de ander steeds grimmiger werd.

De Haai vervloekte het oogenblik waarop hij die Engelsche patrouille ontmoet had, maar vooral de tegenwoordigheid van den Franschen onderofficier, die hem een felle bedreiging van het noodlot leek.

Darcin, een kind der Revolutie, had een wisselvalligen levensloop gehad; als Fransch soldaat had hij geheel Europa doorgezworven, onder generaal Bonaparte, en in de legers van den grooten Keizer gediend. Vrij ontwikkeld, dapper en niet van verstand ontbloot had hij het echter niet verder gebracht dan tot sergeant, wegens .... zijn neiging tot dronkenschap. Hij had den Haai jaren geleden gekend, doch hem, daar hun levenswegen sterk uiteenliepen, niet meer ontmoet; het toeval bracht hen hier, tot ongeluk van Wilton, in de nabijheid van Vlissingen te samen.

Sluiten