Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De andere Fransche militairen, wien het ter oore was gekomen, dat de Haai een verrader was, wierpen gramstorige hlikken op hem, scholden hem uit en het kostte den bewakers zelfs eenige moeite den Haai tegen mishandeling te beschermen. De commandant van het escorte liet echter zijn gezag gelden en aldus bleef de Haai voor erger bewaard.

Een half uur later was hij opgesloten in een der arrestantenlokalen bij den toren van Eoudekerke.

De Haai begreep wel dat hij groot gevaar liep den strop te krijgen. Men had hem van Engelsche zijde langen tijd tegen ruime belooning in dienst gehad als spion tegen de Franschen, hem vertrouwd en zonder argwaan behandeld; wanneer het nu blijken zou dat hij aan generaal Monnet dezelfde diensten als aan de Engelschen bewezen had, zou de zeekrijgsraad korte metten met hem maken en bestond er alle kans, dat hij binnen vier-en-twintig uur een doode man zou zijn.

Maar de Haai was geen persoon, die zich dadelijk aan wanhoop overgaf.

Enkele minuten zat hij op de houten brits in diep gepeins verzonken; toen haalde hij een stuk papier en een potlood té voorschijn (men had verzuimd hem vóór zijn arresteering te fouilleeren) en schreef aan Dubois in het Fransch:

„De Haai (Peter Wilton) zit gevangen, kazerne Koudekerke. Zeer gewichtig nieuws voor u. Kom mij dadelijk opzoeken. Zeg dat ik ziek ben."

Hij vouwde het dicht, maakte van een stukje brood een soort ouweltje en klopte hard op de deur.

De schildwacht schoof het luikje op zij en vroeg norsch, wat de gevangene wilde.

„Wil je een guinea verdienen?" vroeg Wilton.

De man keek hem verbaasd aan en vroeg hem :.,„Waarmee P Wou je soms dat ik je losliet? Dat zou me den kogel bezorgen."

„Wanneer wordt je afgelost?" was de wedervraag.

„Over twintig minuten."

„Wanneer ben je vrij?"

„Om drie uur kom ik van wacht. Maar wat kan jou dat schelen?"

„Breng dan dit briefje naar het hospitaal te Dishoek, een half uur loopens van hier, naar het zuidwesten. Vraag naar

Sluiten