Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blij u terug te zien!" Zij zette zich tegenover hem en keek hem met stille blijdschap aan.

„Ik heb gehoord van het droevig uiteinde van je verloofde, Emily, van Bob Waters, die de zoon van dokter Dubois of liever van den graaf de Montlévin was. Ik heb innig medelijden met je, hoor! Het was een brave, flinke kerel, een wakker zeeman. Diep treurig dat hij zoo jong gestorven is. Je hieldt veel van hem, niet waar Emily P"

Zij knikte maar voelde tevens dat zij onwaar, onoprecht was. Zij hield van Bob, zeker; na zijn dood was het haar echter duidelijk geworden dat zij hem genegen was, zooals men van een broer, van een goeden vriend houdt... maar haar liefde als vrouw bezat hij niet en had hij nooit bezeten, dat wist zij nu.

„Voor den dokter is het ook een zware slag," zei Emily. „Hij is er gebroken onder."

„Ja, 't is hard, heel hard, voor jou zoowel als voor hem."

„Hoe kwam u zoo in Vlissingen?" vroeg zij Lankhurst, nadat beiden eenigen tijd gezwegen hadden; de kapitein wist niet goed wat hij meer over Bob Waters zeggen zou en Emily had geen moed om zich over den gestorvene te uiten, vreezenda haar onoprechtheid te zullen verraden. Lankhurst's komst had de herinnering aan Bob Waters geheel op den achtergrond gedrongen.

Lankhurst vertelde dat hij tijdens het beleg bij juffrouw Lodewijksz en Doortje was geweest en dat deze laatste nu in het hospitaal van Dishoek als verpleegster werkzaam was; zonder opzet prees hij haar flinkheid, haar energie...

Emily kende Doortje oppervlakkig; toen zij, te laat om Frangois de Montlévin nog levend te zien, in het hospitaal gekomen was, had zij juffrouw van Ellemeet ontmoet en later nog één- of tweemaal in gezelschap van dokter Dubois. Doortje was vriendelijk en aardig tegen haar geweest, had haar getroost en hartelijk toegesproken....

Maar nu had haar vrouwelijk instinct haar gezegd dat Lankhurst en Doortje elkaar niet onverschillig waren; de toon waarop de kapitein over haar sprak, enkele uitdrukkingen en zinswendingen, de zorg, die hij voor haar en haar tante had gehad tijdens het beleg, dat alles verried Emily, dat Doortje

Sluiten