Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel te beletten, en werden de koloniale waren dan ook vrij en onbelemmerd in Zeeland ingevoerd.

Wilton begaf zich naar die hut en hield zich daar enkele dagen sehuil. Mocht men van Engelsche zijde pogingen doen om hem weer in handen te krijgen, dan bestond er weinig kans, dat men hem hier zoeken zou.

Eindelijk, na vier dagen vergeefs en eenzaam wachten, zag hij Hendrik Elorisz, den handlanger der smokkelaars, langs de hut komen en riep hem aan.

„Hé, hoe kom jij hier?" vroeg deze verbaasd. „Ik dacht ^lat je al lang weer in Engeland zat."

„Nee, maar... je moet me helpen. Ik heb ... moeilijkheden gehad met... de Engelsche militairen... nou ja, dat doet er niet toe, ik kan niet naar Engeland terug. Wil je me naar Antwerpen helpen?

„Naar Antwerpen?" vroeg Hendrik Florisz verbaasd. „Naar de Franschen?"

„'t Kan me niet schelen, naar den duivel voor mijn part," antwoordde Wilton nijdig. „Als ik maar weg kom!"

„Wat heb je er voor over?" vroeg de andere lakoniek. Hij kende den Haai en wist dat het wel geen kleinigheid zou zijn, die dezen er toe bracht naar Antwerpen te vluchten. Maar dan moest hij voor de hulp ook maar goed betalen.

„Yijf pond, maar dan morgenochtend," was het vlotte antwoord.

„Maak er tien van! Het is gevaarlijk werk! We moeten de Engelschen ontwijken en de Franschen ook. De helft op hand."

„Afzetter!" bromde de Haai, maar hij gaf hem het geëischte geld, een deel van hetgeen Dubois hem enkele dagen te voren gegeven had.

Hendrik Florisz telde het na, bergde het zorgvuldig weg, zei: „Morgen ochtend om acht uur, hier vlak bij ligt de schuit. Zorg dat je er bent," en wandelde kalm weg.

Den volgenden morgen ging de Haai om half acht de hut uit; hij had een ander stel kleeren aangetrokken, dat hij in de hut gevonden had, een oliejas, oliebroek en een zuidwester opgezet, zijn gezicht met asch, vuil en teer zooveel mogelijk onherkenbaar gemaakt en stapte nu door het mulle zand naar de afgesproken plaats, telkens omziende of hij niet gevolgd werd.

Sluiten