Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom moeten zeer zeker met allen nadruk onze christelijke beginselen vooropgesteld ; daarnaast echter nagegaan, tot welke practische toepassing die beginselen op elk terrein des levens in de naaste toekomst leiden moeten.

In dien gedachtengang kwam reeds in Mei van dit jaar» dus maanden vóór de veel bewogen dagen, die we pas doorleefden, tot stand het program der Katholieke Staatspartij, hetgeen thans zoo heerlijk het bewijs heeft geleverd, dat niet revolutionnaire theorieën of bewegingen, maar wel nauwgezette, rustige overweging onzer Katholieke beginselen in alle omstandigheden de juiste en voor eiken tijd passende wijze van handelen doet vinden, ook op staatkundig terrein.

Welnu, een zoodanig program wordt ook beslist geëischt voor onze gemeentepolitiek.

Al hopen wij van de speciale crisismaatregelen spoedig bevrijd te worden, de taak der gemeente zal — afgezien dus daarvan — in de toekomst eer toe- dan afnemen. Tal van zaken betreffende het onderwijs, sociale aangelegenheden enz. enz., zullen aan de Gemeente mede voor een deel ter behartiging blijven of worden toevertrouwd. Ook wij zullen daarbij steeds blijk hebben te geven, een krachtige vooruitstrevende politiek voor te staan, maar dan zelf dienen te weten, naar welk doel wij streven en met welke middelen.

Het Katholiek Gemeenteprogram zal daarbij als richtsnoer en leiddraad moeten dienen; zal den waarborg moeten scheppen, dat in onze gemeentepolitiek door de onzen wordt gehandeld als van

Sluiten