Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij in de Gemeentewet heeft getrokken voor de werkzaamheid der Gemeenten, niet op velerlei punten wijziging moet brengen. Op deze vraag, die in breede kringen leeft, zal uwe Commissie ook haar licht laten schijnen.

Wel allermeest zal uw werkzaamheid zich bezig houden, met de vraag, welke wijzigingen in de wetten des lands noodig zijn en wat de Gemeente, zooals zij wettelijk bestaat, thans reeds vermag te doen, om haar geheel tot haar recht te doen komen als een der belangrijkste organen van de sociale orde en vooruitgang.

Veel te veel is er altijd naar den Staat gezien, als er sprake was van overheidssteun voor het maatschappelijk leven.

Aan den mensch, aan zijn behoeften en belangen is de Gemeente het allernaast en, tenzij de meerdere roeping van den Staat bewezen worde, is de Gemeente voor sociale maatregelen wel het meest geschikt. Ook daar waar aan de Gemeente niet het volle initiatief gelaten wordt, daar mag er naar gestreefd worden de uitvoering in ruime mate in haar handen te leggen. Wij maken ons sterk, dat Uwe Commissie tot de algemeene conclusie zal komen, dat de Gemeente bij de oplossing der sociale kwestie tot op heden te zeer werd veronachtzaamd.

Wellicht voelt Uwe Commissie zich ook geroepen den kiezers van advies te dienen in de vraag, of niet door een harmonische samenstelling van den Raad, de gedachte van organischen opbouw der samenleving uit alle standen moet spreken, om de Gemeente te beter haar sociale roeping te doen vervullen.

Sluiten