Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet aan mij de taak, of zelfs maar het recht, Mijne Heeren, om in bijzonderheden aan te duiden den weg, dien gij zult gaan volgen. Slechts enkele hoofdzaken zij het mij vergund u nog kortelijk te noemen. Ik stel mij voor, dat gij, na in het algemeen de figuur der Gemeente te hebben onderzocht uw aandacht zult richten op de geestelijke en stoffelijke belangen, welke de Gemeente heeft te dienen. Vervolgens op de meer materieele belangen welke zij heeft te bevorderen. Verder op de speciale groep van personen, ten aanzien van welke de Gemeente bijzondere verplichtingen heeft. Eindelijk mag de richtige wijze waarop de Gemeente haar functies moet waarnemen en haar organen moet inrichten, niet worden vergeten.

Aldus verschijnen, na het vraagstuk der gemeente in het algemeen, in een eerste groep o.m. de volgende vraagstukken :

I. a. de openbare zedelijkheid;

b. de rechtshandhaving en politie;

c. het onderwijs;

d. de volksontwikkeling;

e. het tooneel;

In een tweede groep rangschikken wij o.a.:

II. Medewerking aan sociale wetgeving; en verder eigen taak ten aanzien van:

a. volksgezondheid;

b. volkshuisvesting;

c. arbeidsverschaffing, arbeidsbemiddeling, werkloozenzorg ;

d. armwezen.

Sluiten