Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Op de Gemeente rust de taak om zoowel de Rijkswetten volledig uit te voeren, als voortdurend zelfstandig krachtig werkzaam te zijn voor het maatschappelijk welzijn der ingezetenen.

5. De Gemeente bevordere het welzijn harer burgers door:

a. het verleenen van rechtsbescherming ;

b. het aanmoedigen, bevorderen en en beschermen hunner eigen werkdadigheid op maatschappelijk gebied ;

c. het onverwijld door eigen bemoeiing voorzien in gebleken behoefte, wanneer en voor zoover de eigen werkdadigheid der burgers ontoereikend blijkt.

6. Waar het maatschappelijke vraagstuk in de eerste plaats van zedelijken aard is, daar is het plicht der Gemeente zich vooral ook door zedelijke beginselen te laten leiden.

§ 2. GEESTELIJKE BELANGEN. A. Openbare Zedelijkheid.

I. Zedelijkheid in den strikten zin.

lm Vóór alles worde krachtig de hand gehouden aan de Rijkswetten ter bestrijding der openbare onzedelijkheid.

2. Alle zoodanige maatregelen worden genomen, die kunnen strekken tot verheffing der openbare eerbaarheid.

. 3. Krachtige zedelijke en geldelijke steun worde verleend aan, aanraking

Sluiten