Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en samenwerking gezocht met die vereenigingen, welke de verhooging van het zedelijk peil der bevolking nastreven.

4. Een „Zedenpolitie" worde aangesteld en door streng politietoezicht worde opgetreden tegen alle, ook clandestiene huizen van ontucht.

5. Het sluitingsuur van zoogenaamde bars worde niet later gesteld dan dat van koffiehuizen en restaurants.

6. Commissies worden ingesteld voor toezicht op bioscoop en tooneel.

7. Onzedelijke voorstellingen, vertooningen, reclames, uitstallingen, enz. worden verboden. Er worde naar gestreefd, dat de Gemeenteraad in deze meer medezeggingschap en bevoegdheid krijge.

8. De kermissen en daarmede gelijk tc stellen volksfeesten worden afgeschaft, indien gebleken is, dat daarmede gepaard gaande ernstige uitspattingen niet kunnen worden voorkomen.

9. Tegen' dobbelspel en dergelijke op de openbare straat worde gewaakt.

10. Aan gehuwde onderwijzeressen worde ontslag gegeven.

11. In salaris- en belasting verordeningen worde rekening gehouden met de groote gezinnen en worden deze zoo krachtig mogelijk beschermd. Dit geldt evenzeer en vooral ten aanzien van de goedkeuring van bouwplannen en het steunen van woningbouw vereenigingen. (Zie voor woningbouw § 3).

Sluiten