Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of het algemeen belang dienen, worde steun verleend, mits zij rechtstreeks noch zijdelings gericht zijn tegen den godsdienst of de maatschappelijke orde.

38. Steun worde verleend aan jeugdorganisaties, patronaten en dergelijke, mits zij rechtstreeks noch zijdelings gericht zijn tegen den godsdienst of de maatschappelijke orde.

D. Kunst en Tooneel.

39. De kunst in het algemeen, ook de dramatische en muzikale, alsmede de volkszang, worden gesteund en bevorderd.

Het goede tooneel worde aangemoedigd.

§ 3. STOFFELIJKE BELANGEN. A. Volksgezondheid.

1. Er worde gezorgd voor een goed ingerichten reinigingsdienst, goede rioleering en afvoering Van fabrieksen huiswater en faecaliën.

2. Voor goed drinkwater en behoorlijke waterleiding worde zorg gedragen.

3. De Hinderwet worde krachtig gehandhaafd, vooral ten aanzien van voor de volksgezondheid schadelijke bedrijven, door het verplichtend stellen van rookverbrandingsinrichtingen en door het aanwijzen van

Sluiten