Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

industrieterreinen op ruimen afstand van de bebouwde kom.

4. Er worde ingericht een keuringsdienst voor toezicht op de levensmiddelen.

5. Zoo mogelijk worde een openbaar slachthuis opgericht.

6. De inrichting van bad- en zweminrichtingen, waarvan min- en onvermogenden tegen gering tarief of kosteloos gebruik moeten kunnen maken, worde gesteund en bevorderd.

7. De particuliere ziekenhuis- en wijkverpleging voor on- en minvermogenden worden op voldoende wijze gesteund. Waar het particulier initiatief ontoereikend is, zorge de Gemeente voor voldoende ziekenhuisruimte, allereerst voor on- en minvermogenden.

8. Een gemeentelijke geneeskundige dienst worde ingericht, onder wiens toezicht de ziekenhuizen en barakken voor besmettelijke ziekten staan en wien de niet onder een anderen tak van dienst vallende hygiƫnische belangen der Gemeente worden toevertrouwd. Tevens worde een Gemeentelijke ontsmettingsdienst ingericht.

9. Metbijzondere zorg worde gewaakt, zooveel mogelijk ook in de ziekenhuizen, voor de geneeskundige belangen der onvermogende burgers, o. a. door het beschikbaar stellen van kostelooze genees-, heel- en verloskundige hulp, zooveel mogelijk met vrije artsenkeuze.

Sluiten