Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. De bestrijding der tuberculose worde gesteund en bevorderd o. a. door het subsidieeren van vereenigingen, die de tuberculose-bestrijding tot doel hebben, en door het steunen en zoo noodig oprichten van consultatiebureaux, het doen uitzenden of de uitzending te steunen van patiënten naar sanatoria — zooveel mogelijk naar eigen keuze —, het bouwen van lighallen.

Ook aan de bestrijding van andere volksziekten worde volle aandacht geschonken.

11. Zoo krachtig mogelijk worde de kindersterfte bestreden door het steunen van kinderbewaarplaatsen, moedercursussen, hulp voor kraamvrouwen, het steunen van en toezicht oefenen op bewaarscholen en door voorlichting over voeding en behandeling.

12. Zoo mogelijk worden schoolartsen aangesteld, die ook, in overleg met de besturen der bijzondere scholen, geneeskundig en hygiënisch toezicht oefenen op de leerlingen van laatstbedoelde scholen.

13. De inrichting van openbare speeltuinen en sportterreinen worde bevorderd.

Zoo noodig worden zij door de Gemeente zelf aangelegd.

Vereenigingen, welke de lichamelijke ontwikkeling, in het bijzonder van de jeugd, beoogen, worden gesteund.

14. De verkoop van tabaksartikelen aan kinderen worde verboden.

Sluiten