Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4. DE GEMEENTE EN HAAR PERSONEEL EN DE STANDEN.

A. De verhouding der gemeente tot haar personeel.

I. Rechtspositie,

1. Voor zoover zulks niet bij de wet is geschied of aan anderen is opgedragen, worden bij verordening vastgesteld de voorwaarden, waaronder en de wijze waarop allen, die in dienst der Gemeente zijn, worden aangesteld, bezoldigd en bevorderd, welke hunne rechten en verplichtingen zijn, welke gevolgen zijn verbonden aan hunne tijdelijke buitendienststelling, hunne pensionneering, de straffen en wijze van bestraffing, hunne schorsing, de wijze van beëindiging hunner dienstbetrekking, het geven van ongevraagd ontslag, alsmede het recht tot het inbrengen van bezwaren tegen opgelegde straffen en over vermeend geschonden recht of belangen, en de wijze, waarop over deze bezwaren wordt beslist.

2. De rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, uitsluitend bestaande uit personeel der Gemeente, alsmede de plaatselijke afdeelingen van rechtspersoonlijkheid bezittende landelijke vereenigingen van personeel in dienst van de Gemeente, worden ten volle erkend.

In de regeling van de arbeidsvoorwaarden worde de bepaling opgenomen, dat vaststelling, wijzi-

Sluiten