Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hétgcen sub A is gezegd over de verïiöuding der Gemeente tot haar personeel.

b. De verhouding tot de arbeiders, die niet rechtstreeks in dienst der Gemeente zijn.

17. Ten gunste der arbeiders, die in dienst zijn van aannemers en concessionarissen van werken en diensten ten behoeve der Gemeente, worden even gunstige en billijke arbeidsvoorwaarden bedongen als de Gemeente zelve verplicht is toe te kennen. aan de arbeiders, die rechtstreeks van haar afhankelijk zijn.

18. Zooveel mogelijk worden in de

bestekken der Gemeente de voorwaarden overgenomen, welke zijn neergelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst der verschillende bedrijven.

19. Voor zooverre de arbeidersorgani¬

saties daartoe nog niet voldoende krachtig blijken te zijn, worde zorg gedragen voor een degelijk en daadwerkelijk toezicht op de naleving der door haar bedongen bepalingen.

c. De verhouding tot de overige arbeiders.

20. In het algemeen worde bij alle door de Gemeente in het algemeen belang der bevolking te nemen maat-

I regelen en voorzieningen bijzonder de plichten in het oog gehouden, welke zij heeft tegenover den arbeidersstand, zoolang deze de meeste sociale hulp noodig heeft.

Sluiten