Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21. De so ciale wetgeving vari den Staat worde stipt uitgevoerd, ook waar de medewerking der Gemeente bij deze uitvoering niet wordt gevraagd.

Deze wetgeving worde zoo veel mogelijk aangepast aan de plaatselijke toestanden en omstandigheden en, waar zulks mogelijk is, uitgebreid en uitgewerkt door nadere aanvullende bepalingen.

22. Zedelijke en, waar zulks noodig is, geldelijke steun worden ruimschoots verleend aan die instellingen, welke strekken tot bescherming en verheffing der arbeidende klasse, voor zoover die instellingen niet van. anti-maatschappelijke strekking zijn.

23. Ieder ernstig streven naar godsdienstige, zedelijke en verstandelijke verheffing van den arbeidersstand en naar vermeerdering van vakkennis van dien stand worde gesteund.

24. Voor zooverre zulks niet van Staatswege mocht zijn geschied, worde nachtarbeid verboden in die bedrijven, waarin die arbeid noch voor het bedrijf zelve nĂ³ch voor het algemeen belang noodig is.

Door zulk een verbod worde de concurrentieverhouding tusschen de bestaande bedrijven zoo weinig mogelijk ontwricht.

25. Invloed worde geoefend op een gunstige oplossing van het algemeen loonvraagstuk, middellijk door de erkenning der vakorganisatie in het algemeen en door bevordering der totstandkoming van collectieve ar-

Sluiten