Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke mededinging in al haar vormen geweerd.

35. Binnen de grenzen der betreffende Rijkswetten, worde door deGemeente de verplichte winkelsluiting op werkdagen geregeld in overleg met de betrokken vakorganisaties van den middenstand. (Voor winkelsluiting op Zondag, zie ยง 2 no. 17.

36. Het plaatselijk marktwezen worde zoodanig geregeld, dat daarbij de belastingbetalende middenstand zoo weinig mogelijk schade lijde van de mededinging der vreemde marktkramers.

Waar en voor zoover mogelijk worden afdoende maatregelen genomen tegen die straatventers, welke onbillijke of oneerlijke mededinging aandoen, alsmede tegen de zoogenaamde vliegende winkels, tegen schijn-uitverkoopen en tegen vervalsching van levensmiddelen en handelswaren.

37. De aanbestedingen worden, waar mogelijk, gesplitst naar de verschillende daarbij betrokken vakken; gelijksoortige werken en leveringen van grooteren omvang, welke daarvoor in aanmerking komen, worden aanbesteed in kleinere perceelen, respectievelijk partijen, of worden voor een evenredig deel opgedragen aan vereenigingen van kleine ondernemers, die de uitvoering ervan onderling verdeelen.

38. Bij de toewijzing van aanbestede werken en leveringen ten behoeve der Gemeente, worde niet uitsluitend

Sluiten