Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en niet allereerst gelet op „lage" inschrijvingen, doch worde — op den grondslag eener deskundige en gezonde prijsberekening — vóór alles acht gegeven op de vakkunde en vertrouwbaarheid der inschrijvers.

39. De gemeentelijke aanbestedingen worden zoodanig geregeld, dat aan inwonende patroons zooveel mogelijk de voorkeur wordt gegeven.

40. Ten aanzien van leveringen aan de Gemeente of aan gemeentelijke instellingen, zij bevoorrechting van bepaalde personen buitengesloten; de leveringen behooren in 't openbaar te worden aanbesteed of tegen redelijken prijs om beurten aan de gegadigden te worden toegewezen.

Hl. DE GEMEENTE EN DE BOERENSTAND.

41. Door eene krachtige uitvoering der Landarbeiderswet worde het klein grondbezit zooveel mogelijk bevorderd.

42. De belangen van den land- en tuinbouw worden bevorderd door een oordeelkundige verzameling van alle voor meststof in aanmerking komende huisafvallen en door beschikbaarstelling dezer meststoffen tegen matige prijzen aan den landen tuinbouw, waar mogelijk, door bemiddeling der betrokken vereenigingen.

43. Zedelijke en geldelijke steun worden verleend aan ieder doeltreffend pogen tot verspreiding en vermeerde-

Sluiten