Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring van land- en tuinbouwonderwijs, van veeteelt- en zuivelkennis.

44. De geitenfokkerij door de kleine luiden, de verbetering van paarden-, runderen- en varkensras en dergelijke, worden bevorderd, zooveel mogelijk in overleg met de betrokken vereenigingen.

45. Met gepaste middelen worde een goede regeling van het credietwezen voor den land- en tuinbouw gesteund en bevorderd.

46. Met alle doeltreffende middelen worden de maatregelen begunstigd, welke door het particulier initiatief worden genomen om de toestanden ten plattelande te verbeteren, in het bijzonder op het gebied van ziekenverpleging.

47. Ontginning en afwatering worden krachtig gesteund of, zoo noodig, zelf ter hand genomen.

48. Indien de Gemeente gemeentelijke eigendommen in pacht geeft, worden behoorlijke voorwaarden gesteld betreffende pachtsom, pachttijd en opzegging.

IV. DE GEMEENTE EN DE GROOT-INDUSTRIE.

49. De groot-industrie worde bevorderd door aanwijzing en gereedmaking van geschikt industrieterrein en door het steunen en bevorderen van industriescholen.

Sluiten