Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 5. ADMINISTRATIE, BELASTINGEN EN BEDRIJVEN.

A. Administratie.

1. De administratie der Gemeente worde zoodanig ingericht, dat zij een overzichtelijk en duidelijk inzicht geeft in de ontvangsten en de uitgaven, de bestemming der gelden uit „gewoon" en „buitengewoon" geput en het totaal der bedragen, voor economische, maatschappelijke en hygiënische doeleinden besteed.

De instelling van een afdeeling of een bureau, tot taak hebbende de inkomsten en uitgaven der Gemeente en de andere administratieve gegevens statistisch te verwerken, is daarom gewenscht.

2. Op een scherpe scheiding tusschen de uitgaven, gedaan in het belang van het Rijk en die, welke in het belang der Gemeente geschieden, worde de administratie der Gemeente ingericht.

3. Gestreefd worde naar een betere regeling van de geldelijke verhouding tusschen Rijk en Gemeente.

Deze nadere regeling mag echter de zelfstandigheid der Gemeente niet aantasten.

4. Naast de door de Gemeentewet voorgeschreven administratie der gemeentelijke geldmiddelen worde ingevoerd een bedrijfsboekhouding, welke een zuiver beeld geeft van de exploitatie en de resultaten van de bedrijven, welke door de Ge-

Sluiten