Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrije artsenkeuze. De kosten van ziekenhuis- en sanatorium-verpleging worden door de Gemeente gedragen.

18. Is de ziekte een gevolg van een ongeval, dan wordt de wettelijke uitkeering aan de Gemeente terugbetaald.

19. Bij overlijden van een ambtenaar of werkman worde aan de weduwe of, bij hare ontstentenis, aan de kinderen 13 weken loon uitgekeerd.

Was de overledene in het genot van vrije woning dan worde aan de weduwe nog eenigen tijd bewoning toegelaten.

20. Regelingen omtrent het verstrekken van wachtgeld, dat gedurende het le jaar 100 pCt. van het loon moet bedragen.

21. Niet minder dan 2 weken vacantie wordt per jaar verleend met een vast bedrag als toeslag, dat niet minder mag zijn dan de helft van het loon gedurende den vacantietijd.

22. Verlof wordt verleend voor het bekleeden van openbare functies, het uitoefenen van het kiesrecht en het uitoefenen van vereenigingsplichten van hoofdbestuurders en officieele afgevaardigden ; terwijl de tijdsduur van het verlof wegens familieomstandigheden in ieder geval naar billijkheid worde beoordeeld.

23. Straffen mogen niet worden gegeven in den vorm van inhouding van of korting op het loon.

24. De gestrafte kan zich beroepen op een scheidsgerecht met bindende

Sluiten