Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONTWERP REGLEMENT op het verkenen van pensioenen aan Euro.

peesche locale ambtenaren in Nederlandsen. Indië en aan hunne weduwen en weezen.

EERSTE HOOFDSTUK. Van de pensioenen der ambtenaren. Artikel 1.

Aan de Europeesche locale ambtenaren wordt na hun ontslag volgens de bepalingen van dit reglement pensioen verleend ten laste van het krachtens artikel 58 op te richten fonds, dat in dit reglement verder wordt aangeduid als het fonds.

Artikel 2.

Dit reglement verstaat: A. onder „Europeesche locale ambtenaren" de Europeanen en met hen gelijkgestelden, die op den voet van artikel 44 van de locale raden-ordonnantie in vasten dienst van eenig gebiedsdeel met eigen geldmiddelen zijn aangesteld tot eenig ambt, waaraan een bezoldiging ten laste van de locale begrooting is verbonden, met uitzondering van hen, aan wier betrekking reeds uitzicht op pensioen ten laste van den Lande verbonden is.

Voor aanstelling tot Europeesch locaal ambtenaar wordt na de inwerkingtreding van dit reglement vereischt dat de belanghebbende heeft voldaan aan de eischen, omschreven in het reglement op de keuring van aspirant-burgerlijke landsdienaren, dan wel uiterlijk één jaar vóór de dagteekening van het benoemingsbesluit door den te 's-Gravenhage gevestigden Raad voor het geneeskundig onderzoek van aan den dienst in de koloniën verbonden of daarvoor be-

Sluiten