Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

Als diensttijd komt in aanmerking:

a. de tijd, gedurende welken als locaal ambtenaar bezoldiging, wachtgeld of non-activiteitstraktement is genoten, voor zoover daarover niet reeds pensioen is verleend ten laste van den Staat, van zijne koloniën en bezittingen of van een öader Regeeringstoezicht gesteld fonds.

Hieronder is niet begrepen de tijd gedurende welken inkomsten zijn genoten verbonden aan buitenlandsch verlof, terwijl de tijd onder genot van andere dan activiteitsinkomsten in Nederlandsch-Indië doorgebracht, telkens voor niet langer dan één jaar in aanmerking komt, behoudens dat wanneer gedurende dien tijd doorloopende dienstverrichtingen zijn bewezen, welke minstens één maand hebben geduurd en waarvoor inkomsten ten laste van eene locale begrooting zijn genoten, deze tijd steeds in aanmerking komt en niet medetelt voor de berekening van het bedoelde jaar;

b. de tijd, gedurende welken door Europeesche locale ambtenaren, die tijdelijk uit hunne betrekking zijn ontslagen, doorloopend werkzaamheden ten behoeve van gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen onder genot van inkomsten ten laste van die gebiedsdeelen zijn verricht, die minstens één maand geduurd hebben;

c. de tijd, gedurende welken iemand zonder locaal ambtenaar te zijn, doorloopende dienstverrichtingen ten behoeve van gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen heeft bewezen onder genot van inkomsten ten laste van die gebiedsdeelen, mits die tijd is gevolgd door een aanstelling tot locaal ambtenaar, dan wel ten minste één jaar heeft geduurd.

Die tijd komt niet in aanmerking indien hij reeds met pensioen is beloond ten laste van den Staat, van zijne koloniën en bezittingen of van onder Regeeringstoezicht gestelde fondsen;

d. de tijd, anders dan als locaal ambtenaar doorgebracht in eenigerlei dienst, welke in het algemeen in aanmerking kan komen voor pensioen ten laste van de Staatsbegroettng, de koloniale begrootingen of van onder Regeeringstoezicht gestelde fondsen, doch niet met pensioen beloond is, mits die

Sluiten