Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst gevolgd zij door een voor pensioen wegens localen dienst geldigen diensttijd van ten minste 5 jaren, of door een eervol ontslag uit den localen dienst wegens welbewezen dekten en gebreken; €■ de tijd, welken met Europeanen gelijkgestelden vóór hunne gelijkstelling doorloopende werkzaamheden hebben verricht in dienst van een gebiedsdeel met eigen geldmiddelen. Van dezen tijd tellen slechts de laatste twee derde gedeelten mede, tot een maximum van twintig jaren.

Artikel 5.

(1) Buiten aanmerking blijft dienst bewezen voordat de volle leeftijd van achttien jaren is bereikt.

(2) De voor pensioen geldende diensttijd buiten de keerkringen doorgebracht, telt voor de helft.

Artikel 6.

(1) Voor eiken Europeeschen localen ambtenaar wordt het bedrag zijner bezoldiging over één maand als pensioengrondslag vastgesteld. Voor hen die geen vaste inkomsten genieten, wordt door het gezag dat die inkomsten regelt, bij hun aanstelling het bedrag bepaald dat als hun bezoldiging zal worden aangemerkt.

(2) Wanneer een Europeesch locaal ambtenaar twee of meer betrekkingen bekleedt, wordt voor elke betrekking afzonderlijk de pensioengrondslag vastgesteld.

(3) Bij elke verandering in de bezoldiging van een Europeeschen localen ambtenaar wordt in verband daarmede zijn pensioengrondslag hetzij op den voet van het vorige lid opnieuw geregeld, hetzij bevestigd.

(4) De pensioengrondslagen worden vastgesteld door de Administratie van het fonds, die daarvan mededeeling doet aan den belanghebbende, den betrokken localen raad en de Algemeene Rekenkamer.

Artikel 7.

Bij de berekening van den voor pensioen geldenden dienst-

Sluiten