Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd wordt het eindcijfer tot jaren en maanden afgerond. Overschietende dagen worden voor eene volle maand gerekend.

Artikel 8.

(1) Zij, die in het genot van pensioen wenschen te worden gesteld, moeten eene schriftelijke aanvraag daartoe, door tusschenkomst van den localen raad van het gebiedsdeel, waarbij zij het laatst in dienst zijn geweest, indienen aan den Gouverneur-Generaal, of wanneer zij zich buiten Nederlandsch-Indië bevinden, aan den Minister van Koloniën.

(2) Zij moeten tevens overleggen:

a. een door de Administratie of de Directie van het fonds geverifieerden dienststaat, bevattende al de gegevens, die voor de berekening van het pensioen noodig zijn. Het model van dien staat wordt door den Gouverneur-Generaal vastgesteld;

b. eene verklaring dat alle archiefstukken, zoowel oorspronkelijke als afschriften, uittreksels of minuten, welke zij onder zich mochten hebben, ter beschikking zijn gesteld van het gezag, of dat zij geen zoodanige stukken onder zich hebben. Deze verklaring kan ook in de aanvraag worden opgenomen.

(3) Zoo noodig kan bovendien worden gevorderd de overlegging van eene geboorte- of doopacte, dan wel, als zoodanig stuk niet kan worden overgelegd, eene acte van bekendheid, afgegeven door het Hoofd van plaatselijk bestuur van de geboorte- of woonplaats van den aanvrager op de verklaring van twee getuigen, zoomede van de besluiten van aanstelling en

■ van andere bewijsstukken der gedane opgaven, of wel gewaarmerkte afschriften daarvan.

Artikel 9.

Wanneer bij aanvrage van pensioen niet al de gegevens aanwezig zijn, welke voor de berekening van het pensioen vereischt worden, kan met inachtneming der voorhanden gegevens een voorloopig pensioen worden toegekend.

Artikel 10.

Het pensioen wordt verleend door den Gouverneur-Generaal,

Sluiten