Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7) Het jaarlijksch pensioen van hen, bedoeld bij artikel 3; lid 1, b, wordt onafhankelijk van den diensttijd, bepaald op drie maal den gegolden hebbenden hoogsten pensioengrondslag, tenzij het pensioen, berekend volgens de voorgaande bepalingen, hooger zoude zijn, in welk geval dat pensioen wordt toegekend.

(8) Het totaal bedrag dat door een Europeesch locaal ambtenaar aan pensioenen op den voet van dit reglement wordt genoten, kan niet meer bedragen dan ƒ 9000.— 's jaars.

Artikel 13.

De pensioenen worden in volle guldens verleend; onderdeelen van een gulden tellen voor een gulden.

Artikel 14.

(1) Het gezag, dat ingevolge dit reglement een pensioen heeft toegekend, zal, indien uitsluitend tengevolge van een schrijf- of rekenfout een pensioen op een te hoog bedrag blijkt te zijn vastgesteld, zijn besluit herzien bij een nieuw besluit dat de gronden voor de herziening moet bevatten.

(2) Aan de vermindering van het pensioen zal geen terugwerkende kracht mogen worden toegekend.

Artikel 15.

(1) De pensioenen worden maandelijks uitbetaald op de wijze voor Nederland door den Minister van Koloniën, voor Nederlandsch-Indië door den Gouverneur-Qeneraal te bepalen.

(2) Het pensioen, toegekend ingevolge artikel 3, lid 1, wordt voor het eerst uitbetaald over de maand volgende op die, waarin het eervol ontslag is ingegaan. Ingeval pensioen wordt toegekend krachtens artikel 3, lid 2, wordt daarbij het tijdstip van ingang bepaald.

(3) Het pensioen wordt voor het laatst uitbetaald over de maand, waarin het wegens overlijden of om andere redenen vervalt.

Artikel 16.

(1) Wanneer een gepensionneerde Europeesche locale amb-

Sluiten