Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenaar weder in Nederlandsch-Indië in localen dienst treedt, wordt het pensioen niet uitbetaald over den tijd, gedurende welken hij activiteitsbezoldiging geniet.

(2) Indien hij opnieuw den localen dienst verlaat, wordt hem zijn vroeger of een hooger pensioen toegelegd, naarmate hij daarop volgens dit reglement aanspraak heeft.

Artikel 17.

(1) De gepensionneerde Europeesche locale ambtenaar, die veroordeeld is tot gevangenisstraf of hechtenis van 3 maanden, tot plaatsing in een Rijkswerkinrichting of tot eenige zwaardere straf, mist gedurende den tijd dat hij zijn straf ondergaat of zich daaraan onttrekt, het genot van pensioen.

(2) Ten aanzien van hem (haar) die zijn (haar) straf in Nederland ondergaat of zich aldaar door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, behouden Wij Ons voor, daartoe termen vindende, en ten aanzien van hem (haar) die zijn (hare) straf in Nederlandsch-Indië ondergaat of zich aldaar door de vlucht aan de tenuitvoerlegging van het vonnis onttrekt, is de Qouverneur-Qeneraal bevoegd om:

•a- gedurende dien tijd over het pensioen van den (de) veroordeelde te beschikken voor zijn vrouw of voor zijne (hare) minderjarige afstammelingen in de rechte linie, of van zijne (hare) bloedverwanten in de opgaande linie;

•b. voor zoover van de onder a bedoelde bevoegdheid geen gebruik wordt gemaakt, hem (haar), die de straf heeft ondergaan, in het genot te stellen van een uitkeering, welke bij een straftijd van minder dan één jaar, de helft van het bedrag van het pensioen over dien straftijd en bij een straftijd van langeren duur de helft van het jaarlijksch bedrag van het pensioen niet te boven gaat.

Artikel 18.

(1) Het pensioen is onvervreemdbaar.

(2) De gepensionneerde kan daarover op geenerlei wijze beschikken, ook niet door verpanding of beleening. Indien hij last geeft het pensioen voor hem te ontvangen, kan hij die lastgeving altijd herroepen. Alle overeenkomsten hiermede strijdig zijn nietig.

Sluiten