Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. indien zij hunne bijdrage in Nederlandsch-Indië voldoen, aan den algemeenen ontvanger van 's Lands kas, bij wien de laatstelijk voldane bijdrage is gestort.

Artikel 27.

(1) Het deelgenootschap vervalt:

a. voor den ongehuwden gepensionneerden mannelijken ambtenaar, die den leeftijd van vijf-en-zestig jaren heeft bereikt, indien hij geen minderjarige, wettige (ook gewettigde) kinderen heeft;

b. voor den gehuwden gepensionneerden mannelijken ambtenaar, die den leeftijd van vijf-en-zestig jaren heeft bereikt, indien zijne echtgenoote aan haar laatste huwelijk geen aanspraak kan ontleenen op pensioen ten laste van het fonds en hij evenmin minderjarige, wettige (ook gewettigde) kinderen bezit, en zulks met ingang van de maand, volgende op die, waarin het zes-en-zestigste levensjaar is ingegaan of de deelgenoot heeft opgehouden kinderen te hebben als vorenbedoeld.

(2) Het deelgenootschap vervalt voor de gepensionneerde.

vrouwelijke ambtenaar, die den leeftijd van vijftig jaren heeft

bereikt en geen minderjarige wettige kinderen heeft, en zulks

met ingang van de maand, volgende op die, waarin het een-

en-vijftigste levensjaar is ingetreden of de deelgenoote heeft

opgehouden kinderen te hebben als vorenbedoeld. ■»

Artikel 28.

Qeen recht op uitkeering ten laste van het fonds hebben:

a. de weduwe van een deelgenoot, die gehuwd is nadat hij den leeftijd van 65 jaren had bereikt;

b. de weezen uit een dergelijk huwelijk;

c. de weezen geboren uit een huwelijk, gesloten door een gepensionneerde vrouwelijke ambtenaar nadat zij den leeftijd van 50 jaren had bereikt;

d. de door een gepensionneerd ambtenaar na het vervallen van een deelgenootschap gewettigde kinderen.

Artikel 29.

(1) Het pensioen wordt berekend naar het gemiddelde van

Sluiten