Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) De bijdragen aan het fonds worden onderscheiden in gewone, buitengewone, huwelijks- en extrabijdragen.

(3) Zij worden ten hoogste berekend naar een pensioengrondslag van ƒ 1000.—.

Artikel 34.

(1) De gewone bijdrage bedraagt voor mannelijke deelgenooten vijf en voor vrouwelijke twee en een half ten honderd van den pensioengrondslag of het pensioen.

(2) Indien tijdelijk geen inkomsten ten laste van de gebiedsdeelen met eigen geldmiddelen worden genoten, is de bijdrage verschuldigd over het bedrag dat tot grondslag strekt voor de berekening van het weduwenpensioen, dan wel van het fictief pensioen, bedoeld in lid 3 van artikel 31.

(3) Bij tijdelijken stilstand van het pensioen is de bijdrage verschuldigd naar den maatstaf van het toegekende pensioen.

(4) Behoudens het bepaalde bij lid 5 wordt voor hen, die op den voet van artikel 26 vrijwillig deelgenoot zijn gebleven, de pensioengrondslag bepaald op de som die, toen zij ophielden verplicht deelgenoot te zijn, tot grondslag strekte voor de berekening van het weduwenpensioen dan wel van het fictief pensioen, bedoeld in lid 3 van artikel 31, tenzij zij op dat tijdstip bij eervol ontslag uit den localen dienst recht op pensioen zouden hebben kunnen doen gelden krachtens het bepaalde onder a van artikel 3, in welk geval de bijdrage wordt geheven over het pensioen dat hun alsdan zou zijn toegekend.

(5) Voor hen die vrijwillig deelgenoot in het fonds zijn gebleven, kan de pensioengrondslag worden gesteld op eene lagere som dan die, in lid 4 bedoeld. Deze som mag echter niet kleiner zijn dan veertig gulden 's maands.

(6) Door hen, die de gewone bijdrage voldoen over den pensioengrondslag als bedoeld in lid 4 of lid 5, wordt op dien voet aan het fonds bijgedragen tot en met de maand, waarin zij, als zij in localen dienst waren gebleven en na hun ontslag onafgebroken in Nederlandsch-Indië hadden gediend, bij eervol ontslag uit dien dienst recht op pensioen zouden hebben krachtens het bepaalde onder a van artikel 3. Daarna wordt de bijdrage geheven over het pensioen, dat hun alsdan zou zijn toegekend. Dat pensioen wordt berekend met inachtneming van de fictie

Sluiten