Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de deelgenoot na zijn ontslag is blijven doordienen op eene bezoldiging, gelijk aan het bedrag van zijn pensioengrondslag.

Artikel 35.

(1) De buitengewone bijdrage is verschuldigd bij verhooging van den pensioengrondslag.

(2) Zij bedraagt voor mannelijke deelgenooten eene som gelijk aan de verhooging van dien grondslag, voor vrouwelijke eene som gelijk aan de helft der verhooging.

Artikel 36.

(1) Als huwelijksbijdrage is verschuldigd:

a. door mannen, die bij den aanvang van hun deelgenootschap gehuwd zijn of gedurende hun deelgenootschap in het huwelijk treden, een som gelijk aan hun pensioengrondslag of laatstelijk gegolden hebbenden grondslag, c.q. vermeerderd met zooveel ten honderd, als de bij dit reglement behoorende tabellen aangeven;

b. door gehuwde mannen, wier pensioengrondslag verhoogd wordt, een som gelijk aan die verhooging van dien grondslag, vermeerderd met zooveel ten honderd, als de bij dit reglement behoorende tabellen aangeven;

c. door vrouwen, die bij den aanvang van haar deelgenootschap gehuwd zijn of gedurende haar deelgenootschap in het huwelijk treden, dertig ten honderd van haar pensioengrondslag;

d. door gehuwde vrouwen bij verhooging van den pensioengrondslag dertig ten honderd van die verhooging.

(2) Bij de toepassing van de in het vorige lid bedoelde tabellen wordt de leeftijd der echtgenooten gesteld op het bij het huwelijk of de aanstelling dan wel bij de verhooging van den grondslag volbracht getal levensjaren.

(3) Ieder deelgenoot, die in het huwelijk treedt, is verplicht daarvan kennis te geven in Nederlandsch-Indië aan de Administratie van het fonds door tusschenkomst van het gezag, dat zijne inkomsten betaalbaar stelt, elders aan de Directie van het fonds.

(4) Indien aan de in lid 1 bedoelde verplichting niet is vol-

Sluiten