Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daan binnen een jaar na den dag, waarop het huwelijk is voltrokken, wordt het bedrag der door den deelgenoot verschuldigde huwelijksbijdrage tien ten honderd hooger. Bovendien verbeurt deze eene boete van één ten honderd van het oorspronkelijk verschuldigd bedrag voor elke maand, welke hij na het verstrijken van dien termijn heeft laten verloopen en zulks tot de maand, waarin de schuld in haar geheel wordt aangezuiverd of waarin met de aanzuivering der schuld in termijnen een aanvang wordt gemaakt. Wat de wijze van aanzuivering ervan betreft, wordt de boete mede als eene verhooging der huwelijksbijdrage aangemerkt.

(5) Indien blijkt dat een deelgenoot bij zijne toetreding tot het fonds in strijd met de waarheid heeft verklaard ongehuwd te zijn, wordt het bedrag der door hem verschuldigde huwelijksbijdrage met tien ten honderd verhoogd. Bovendien verbeurt de deelgenoot een boete van één ten honderd van het oorspronkelijk verschuldigd bedrag voor elke maand, welke na zijne indiensttreding is verloopen, en zulks tot de maand, waarin* de schuld in haar geheel wordt aangezuiverd of waarin met de aanzuivering der schuld in termijnen een aanvang wordt gemaakt. Wat de wijze van aanzuivering ervan betreft, wordt de boete mede als eene verhooging der huwelijksbijdrage aangemerkt.

(6) Behoudens het bepaalde bij lid 7 is de huwelijksbijdrage, bedoeld onder a en c van het eerste lid, bij elk opvolgend huwelijk opnieuw verschuldigd.

(7) Vrouwelijke deelgenooten behoeven aan huwelijksbijdrage en extra-bijdrage, als bedoeld in artikel 37, in totaal nooit meer te voldoen dan dertig ten honderd van de hoogste door haar genoten bezoldiging over eene maand.

Artikel 37.

(1) Ongehuwden zijn bij toetreding als deelgenoot een extra-bijdrage verschuldigd van dertig ten honderd van hun pensioengrondslag, indien zij kinderen hebben, die bij hun overlijden aanspraak op onderstand zouden kunnen maken.

(2) Bij wettiging van een of meer kinderen op den voet van artikel 275 van het Nederlandsch-Indische of artikel 330 van het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek, is eene extra-bijdrage

Sluiten