Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschuldigd van dertig ten honderd van den voor den deelgenoot geldenden of laatstelijk gegolden hebbenden pensioengrondslag. Indien de deelgenoot op het tijdstip der wettiging niet meer in leven is, wordt deze extra-bijdrage beschouwd als eene door hem nagelaten schuld aan het fonds. Bij vermeerdering van pensioengrondslag moet voor die kinderen eene extra-bijdrage worden voldaan van dertig ten honderd van het bedrag der vermeerdering. De ingevolge deze bepaling betaalde bijdragen voor de kinderen van dezelfde moeder worden bij het aangaan van een huwelijk tusschen den deelgenoot en die moeder in mindering gebracht van de door hem alsdan verschuldigde huwelijksbijdrage.

(3) Ongehuwde mannelijke deelgenooten met wettige of door huwelijk gewettigde kinderen, die bij hun overlijden aanspraak op onderstand zouden kunnen maken, zijn bij vermeerdering van hun pensioengrondslag eene extra-bijdrage verschuldigd van:

a. dertig ten honderd van het bedrag der vermeerdering voor de groep van kinderen als vorenbedoeld, die zij op het oogenblik van hun toetreden als deelgenoot bezaten;

b. dertig ten honderd van het bedrag der vermeerdering voor elk der groepen van na de toetreding geboren kinderen als vorenbedoeld, die dezelfde moeder hebben.

(4) Ongehuwde vrouwelijke deelgenooten- met kinderen, die bij haar overlijden aanspraak op onderstand zouden kunnen maken, zijn bij vermeerdering van haren pensioengrondslag eene extra-bijdrage verschuldigd van dertig ten honderd van het bedrag der vermeerdering.

(5) Onder ongehuwden worden in de leden I, 3 en 4 medé verstaan van echt gescheidenen, weduwnaars en weduwen.

(6) Gehuwde mannen zijn bij toetreding als deelgenoot eene extra-bijdrage verschuldigd van dertig ten honderd van het bedrag van hun pensioengrondslag, indien zij kinderen bezitten, die eene andere moeder hebben dan de vrouw, met wie zij op het oogenblik van hunne toetreding zijn gehuwd en die bij hun overlijden aanspraak op onderstand zouden kunnen maken.

(7) Bij vermeerdering van hun pensioengrondslag zijn gehuwde mannelijke deelgenooten met wettige of door huwelijk gewettigde kinderen, die eene andere moeder hebben dan de vrouw, met wie zij op het tijdstip van die vermeerdering zijn

Sluiten