Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aandacht gevestigd op het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, zullende hij er zich echter nimmer op kunnen beroepen dat hij geene waarschuwing als hierbedoeld heeft ontvangen.

(5) Wanneer een deelgenoot als in lid 2 bedoeld een jaar achterstallig is in de betaling van zijne gewone bijdrage, houdt hij op deelgenoot te zijn. Het deelgenootschap wordt in dat geval alleen herkregen door het opnieuw in het genot treden van inkomsten als Europeesch locaal ambtenaar.

(6) Overlijdt een deelgenoot, als in lid 2 bedoeld, dan is de bijdrage verschuldigd tot en met de maand, waarin het overlijden plaats heeft.

(7) Door het verlies van het deelgenootschap gaat de schuld van den deelgenoot niet te niet.

(8) Wordt iemand, die ingevolge het bepaalde bij lid 5 heeft opgehouden deelgenoot te zijn, opnieuw deelgenoot, dan wordt de achterstallige bijdrage met de rente aangezuiverd door een extra-inhouding ten bedrage van tien ten honderd van den pensioengrondslag.

(9) Ten opzichte van hen die vrijwillig deelgenoot zijn gebleven op den voet van artikel 26, wordt op de volgende punten afgeweken van het in de leden 2 tot en met 8 van dit artikel oepaalde:

■o. de stortingen van de bijdragen geschieden ook in Nederlandsch-Indië kwartaalsgewijze;

b. de herinnering wegens wanbetaling wordt uitgeschreven wanneer de bijdrage niet voldaan is ééne maand na afloop van het kwartaal waarover zij verschuldigd is, en wel in Nederlandsch-Indië door den algemeenen ontvanger van 's Lands kas, bij wien de laatste bijdrage is gestort;

c. het deelgenootschap houdt op wanneer de bijdrage niet is gestort op den laatsten dag van het kwartaal volgende op dat, waarover zij verschuldigd is.

(10) De bij artikel 35 bedoelde buitengewone bijdrage wordt ingehouden van de inkomsten over de eerste maand der verhooging. Over het gedeelte van het inkomen dat wordt ingehouden op den voet van het in dit lid bepaalde, is de gewone bijdrage niet verschuldigd.

(11) De onder a en c van artikel 36, eerste lid, bedoelde huwelijksbijdrage wordt ineens in haar geheel verschuldigd bij de toetreding als deelgenoot of het sluiten van het huwelijk^

Sluiten