Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in mindering gebracht naar reden van vijf ten honderd 's jaars. -tHjte'U

(14) De onder b en d van artikel 36, eerste lid, zoomede de bij artikel 38, eerste lid, bedoelde huwelijksbijdrage wordt, indien de deelgenoot locale inkomsten geniet, ingehouden van die inkomsten over de tweede maand der verhooging en c. q. mede van de inkomsten over de daarop volgende maand of maanden, met dien verstande dat geen inhoudingen plaats hebben tot een hooger bedrag dan dat, waarmede de bezoldiging per maand is vermeerderd. Over het gedeelte van het inkomen, dat wordt ingehouden op den voet van het bepaalde in dit lid, is de gewone bijdrage niet verschuldigd.

(15) De extra-bijdragen, welke verschuldigd zijn krachtens lid 1 en 6 van artikel 37 worden aangezuiverd op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage bedoeld bij lid 12.

(16) De extra-bijdragen, welke verschuldigd zijn krachtens lid 2 van artikel 37 worden aangezuiverd:

a- op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, bedoeld onder a van artikel 36, eerste lid, indien de bijdrage wegens de wettiging zelf moet worden voldaan;

b. op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, bedoeld onder b en d van artikel 36, eerste lid, indien de bijdrage bij vermeerdering van bezoldiging moet worden voldaan. Over het gedeelte van het inkomen, dat op dezen voet wordt ingehouden, is de gewone bijdrage niet verschuldigd.

(17) De extra-bijdragen, welke verschuldigd zijn krachtens lid 3 en 4 van artikel 37, worden aangezuiverd op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, bedoeld onder b en d van artikel 36, eerste lid. Over het gedeelte van het inkomen, dat wordt ingehouden op den voet van het bepaalde in dit lid, is de gewone bijdrage niet verschuldigd.

(18) De extra-bijdragen, welke verschuldigd zijn krachtens lid 7 van artikel 37 worden aangezuiverd op gelijke wijze als de huwelijksbijdrage, bedoeld onder b van artikel 36, eerste lid. lOver het gedeelte van het inkomen, dat wordt ingehouden op den voet van het bepaalde in dit lid, is de gewone bijdrage niet Verschuldigd.

(19) Indien de inkomsten van een deelgenoot tijdelijk zijn verhoogd en dientengevolge voor hem een hoogere pensioengrondslag is vastgesteld, wordt, nadat die grondslag gedurende

Sluiten