Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Koloniën, in Nederlandsch-Indië de Qouverneur-Generaal hoe die uitbetaling zal geschieden en welke bewijsstukken daarvoor moeten worden overgelegd.

Artikel 52.

(1) Aan de van Nederlandsch-Indië naar Nederland of van Nederland naar Nederlandsch-Indië vertrekkende weduwen en weezen kan een voorschot van eene maand op het pensioen en den onderstand worden verleend boven het hun toekomende over de maand van vertrek. Het voorschot wordt aangezuiverd door stilstand der uitkeering.

(2) Voorschot op de uitkeering der moeder wordt, zoo noodig, verhaald op die der kinderen en omgekeerd.

(3) Voorschot, dat niet op den voet van het bepaalde bij de twee vorige leden kan worden ingehouden van uitkeeringen ten laste van het fonds, wordt niet teruggevorderd.

(4) De in lid 1 bedoelde weduwen en weezen, zoomede zij, die in Nederlandsch-Indië van vaste woonplaats veranderen, worden voorzien van een certificaat van ophouding van betaling.

Artikel 53. '.

(1) Op de pensioenen en onderstanden is het bepaalde in het lste en 2de lid van artikel 18 toepasselijk.

(2) Op het pensioen en den onderstand mogen bij administratieven maatregel geene andere kortingen worden verleend dan die, welke uitdrukkelijk bij dit reglement zijn toegelaten.

Artikel 54.

(1) De vorderingen van het fonds wegens gewone bijdrage, zoomede de vorderingen op het fonds wegens pensioen of onderstand, verjaren door verloop van vijf jaren.

(2) De vorderingen van het fonds wegens buitengewone bijdrage, huwelijksbijdrage en extra-bijdrage verjaren door verloop van dertig jaren.

Artikel 55.

Behalve in het geval, bedoeld bij artikel 43, lid 5, en in het

Sluiten