Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval dat aan een uit den localen dienst ontslagen Europeesch ambtenaar pensioen wordt toegekend, dat niet ingaat met de maand volgende op die, waarin hij den localen dienst heeft verlaten, wordt, indien een gewezen deelgenoot opnieuw tot het fonds toetreedt, bij de toepassing der bepalingen van dit reglement met zijn vorig deelgenootschap geen rekening gehouden.

Artikel 56.

(1) Tijdelijk gemis van het genot van pensioen ingevolge artikel 17 van dit reglement heeft niet tengevolge het verloren gaan van het deelgenootschap in het fonds.

(2) De bijdrage, verschuldigd door deelgenooten in het fonds, die om de in lid 1 bedoelde reden het genot van hun pensioen tijdelijk missen, wordt verrekend met het niet uitbetaalde pensioen.

Artikel 57.

Voor de toepassing van artikel 32 en van artikel 49 onder c wordt een huwelijk, wettiglijk voltrokken in een vreemd land, doch dat niet Van waarde is naar de wetgeving van Nederland of de koloniën, gelijkgesteld met een wettig huwelijk.

DERDE HOOFDSTUK.

Van de vorming en het beheer van het fonds en het toezicht op dat beheer.

Artikel 58.

(1) Er wordt opgericht een fonds, genaamd Pensioenfonds voor Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië, dat ten doel heeft het toekennen van pensioen aan die ambtenaren en van uitkeeringen aan de weduwen en weezen van de deelgenooten.

(2) Het fonds wordt gevormd en in stand gehouden:

o. door de op grond van de vorenstaande bepalingen betaalde bijdragen ten behoeve van de in lid 1 bedoelde pensioenen en uitkeeringen;

Sluiten