Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK. Slotbepalingen. Artikel 65.

■ De Gouverneur-Generaal wordt gemachtigd bij ordonnantie te bepalen welke van de op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit reglement in dienst zijnde Europeesche locale ambtenaren van de toepassing daarvan worden uitgezonderd.

Artikel 66.

Wanneer geschil ontstaat over de toepassing van dit reglement, wordt daarin door Ons voorzien bij een met redenen omkleed besluit.

Artikel 67.

Wij behouden Ons voor, voor elk bijzonder geval, waarin dit reglement niet voorziet, bij een met redenen omkleed besluit eene afzonderlijke regeling te maken.

Artikel 68.

Dit reglement treedt in werking op een door den GouverneurGeneraal te bepalen datum.

Artikel 69.

Dit reglement kon worden aangehaald onder den titel van „Pensioenreglement voor Europeesche locale ambtenaren en hunne weduwen en weezen".

Sluiten