Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NOTA VAN TOELICHTING op het ontwerp-Reglement op het verleenen van pensioenen aan Europeesche locale ambtenaren in Nederlandsch-Indië en aan de weduwen en weezen van die ambtenaren.

Alvorens over te gaan tot de artikelsgewijze toelichting van het ontwerp zij hierbij in de eerste plaats opgemerkt, dat in stede van het ontwerpen van afzonderlijke regelingen, zooals is aangegeven in punt 8 van Hoofdstuk I van de door den Minister van Koloniën opgemaakte Grondslagen voor de Regeling der pensionneering van de ambtenaren in dienst van locale gebiedsdeelen in Nederlandsch-Indië en van de weduwen en weezen dier ambtenaren, 0) ik heb gemeend deze geheele aangelegenheid in één ontwerp-reglement te kunnen samenvatten en zulks op grond van de overweging dat bedoelde pensioenen toch alle worden uitgekeerd uit een en hetzelfde fonds. Dientengevolge is het ook eenvoudiger dat alles wat dit fonds betreft in één reglement is opgenomen.

Mocht men hiermede niet kunnen instemmen en dus twee reglementen wenschelijker achten, nl. één betreffende de pensionneering van de locale ambtenaren en één betreffende de uitkeeringen aan hunne weduwen en weezen, zoo zou het ontwerp gemakkelijk te splitsen zijn in twee reglementen, waarvan één, inhoudende de artikelen 1 tot en met 23, hetwelk handelt over de pensionneering van de locale ambtenaren en het tweede de voorschriften bevat omtrent de pensioenen van de weduwen en weezen der ambtenaren.

Artikel 1.

Vergl.» art. 1 van de Pensioenwet voor de gemeenteambtennaren 1913 (2) en Hoofdstuk I, § I, van de Grondslagen.

(1) Verdér aangeduid als „Grondslagen".

(2) Verder aangeduid als: Wet gemeenteambtenaren.

Sluiten