Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 14.

Zie art. 19 B.P.R.

Artikel 15.

Naar aanleiding van de vraag in de toelichting op § 15 van het IIde Hoofdstuk van de Grondslagen (blz. 16) of de betaling der pensioenen wel door de zorg der locale besturen kan plaats, hebben, evenals in Nederland die van de pensioenen der gemeenteambtenaren geschiedt door de gemeentebesturen, zij opgemerkt dat zoolang er nog geen afzonderlijke ontvangers voor de locale raden zijn aangesteld, de uitbetaling van de pensioenen aan de gewezen locale ambtenaren voorshands zal moeten geschieden door de Landsontvangers, maar dat die uitbetaling uit den aard der zaak zal dienen te worden overgedragen aan de locale ontvangers zoodra deze zullen zijn aangesteld.

Lid 1 van het artikel is ontworpen aan de hand van artikel 23 van het Regl. Civ. Fonds.

De leden 2 en 3 komen overeen met art. 14. B.P.R.

Artikel 16.

Dit artikel komt overeen met art. 15 B.P.R.

Artikel 17.

Vergelijk voor de redactie van dit artikel § 16, Hoofdstuk II van de Grondslagen en het Koninklijk besluit van 13 Juni 1902 n- 45 (Ind. Staatsblad W 382).

Artikel 18.

Komt overeen met art. 17 B.P.R., vergl. art. 34 van de Wet gem eenteambtenaren.

Artikel 19.

De bepaling onder a en b van dit artikel is ontleend aan artikel 16 van het B.P.R. Het bepaalde onder c en in het 2de lid is ontleend aan artikel 29, lid 1, letter c en lid 2 van de Wet gemeenteambtenaren.

Sluiten