Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 63.

Komt overeen met art. 52, Regl. Civ. fonds.

Artikel 64.

De Grondslagen zeggen dat dit artikel overeen moet komen; met art. 53, Regl. Civ. fonds, doch ik heb gemeend een kleine verandering erin te moeten aanbrengen door ook de Administratie de bevoegdheid te geven desgewenscht tusschehtijdsche vragenlijsten in te dienen. Deze bevoegdheid is voor het Civiel fonds afzonderlijk geregeld bij letter D van Staatsblad 1913 11' 481. Voor het locale fonds ware ze echter in het Reglement te plaatsen.

Verder is overwogen of het niet wenschelijk zou zijn ook voor actief dienende deelgenooten boete te stellen op de niet inzending van de gegevens, die de administratie van hen vordert. Dat dit voor die deelgenooten van het Civiel fonds niet is geschied, zal wel een gevolg hiervan zijn dat de Regeering uiteraard op de landsdienaren een voldoenden druk kan uitoefenen.

Waar dit niet mogelijk is ten aanzien van de actief dienende locale ambtenaren ware hierin te voorzien, op de wijze als is. voorgesteld bij het 2de lid van het ontworpen artikel 64.

Artikel 65.

Volgens de toelichting op de Grondslagen (punt 4 van de toelichting op de Algemeene grondslagen) achtte de Minister van Koloniën het niet noodzakelijk dat voor ambtenaren, die onder bepaalde pensioensvoorwaarden in dienst zijn getreden een overgangsbepaling in het leven wordt geroepen, in den geest van de artikelen 46 en 69 van de Nederlandsche pensioenwet en zulks op grond van de overweging dat aan eene algemeene regeling voor allen groote voordeden zijn verbonden.

Aangezien echter gebleken is dat door verschillende ressorten reeds bijzondere en individueele pensioensregelingen zijn getroffen, die voor de betrokkenen voordeeliger zijn dan wanneer zij onder de algemeene pensioensregeling komen te vallen, doet zich de vraag voor of het toch geen aanbeveling zal verdienen dat zij van de algemeene regeling worden uitgezonderd. Jmmers het zou misschien bezwaarlijk gaan aan bedoelde locale

Sluiten