Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ambtenaren, die op bepaalde voorwaarden in dienst zijn getreden, te verhinderen op die voorwaarden hun dienst te voleinden. Doch omgekeerd zal, in verband met den wénsch van den Minister van Koloniën om de nieuwe regeling op alle locale ambtenaren toe te passen, noodig zijn, dat voorgeschreven wordt dat zij, die bij de inwerkingtreding daarvan in dienst zijn, zich binnen een bepaalden termijn moeten verklaren en dat een ambtenaar, die zich aan de werking van het Reglement heeft onttrokken, dit nimmer op zich kan zien toegepast, onverschillig of hij in dienst van denzelfden raad blijft, of naar een anderen overgaat.

Nog voor andere locale ambtenaren dan de hiervorenbedoelde is onttrekking aan de nieuwe regeling n.h.v. noodzakelijk; door de gemeente Batavia — en wellicht ook door andere locale raden — zijn nl. personen van gevorderden leeftijd van eene vaste aanstelling voorzien, doch daarbij uitdrukkelijk uitgesloten van aanspraak op pensioen. Het zal wenschelijk zijn dat in ieder geval dergelijke personen aan de toepassing van het nieuwe reglement worden onttrokken zonder dat deze ambtenaren zich verklaren.

Het is wel denkbaar dat zich nog andere gevallen voordoen, waarin het geen aanbeveling zou verdienen het Reglement toe te passen. Deze gevallen zullen aan het licht komen bij het overleg met de locale raden dat nog zal plaats hebben alvorens hei reglement h.t.1. zal kunnen inwerkingtreden.

Op grond hiervan verdient het aanbeveling de bevoegdheid tot het maken van uitzonder in gs voorschriften aan den ordonnantiewetgever te delegeer en.

Overigens zullen de Raden hebben te overwegen hoe de overgang van den ouden naar den nieuwen toestand moet worden geregeld voor diegenen hunner ambtenaren, die de nieuwe regeling verkiezen.

Artikel 66.

Komt overeen met art. 54, Regl. Civ. fonds.

Artikel 67.

Komt overeen met art. 55, Regl. Civ. fonds.

Artikelen 68 en 69. Vereischen geen toelichting.

Sluiten