Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDSLAGEN voor de regeling der pensionneering van de ambtenaren in dienst van locale gebiedsdeelen ia Neder* landsch-lndië en van de weduwen en weezen dier ambtenaren.

I. Algemeene grondslagen.

1. De regelingvan de pensionneering geschiedt van regeeringswege.

2. De lasten der regeling komen, voor zoover zij niet door de belanghebbenden zelf worden gedragen, voor rekening der locale gebiedsdeelen.

3. Er wordt voor alle Europeesche ambtenaren in localen dienst één fonds opgericht, waaruit de pensioenen dier ambtenaren en die der weduwen en weezen van die ambtenaren worden gekweten.

4. Alle Europeesche ambtenaren in vasten dienst der locale gebiedsdeelen op den datum van inwerkingtreding der pensioensregelingen en zij die na dien datum in vasten dienst dier gebiedsdeelen worden aangesteld, zijn deelgenooten in het fonds en verplicht daaraan te contribueeren.

5. De pensioensbijdragen zijn verschuldigd door de locale gebiedsdeelen, die ze voor zoover de bijdragen voor eigen pensioen betreft, voor een deel, en wat de bijdragen voor weduwen en weezenpensioen aangaat, geheel op de ambtenaren verhalen.

6. De pensioenen aan de ambtenaren en aan de weduwen en weezen, alsmede de bijdragen van de ambtenaren ten behoeve van de pensioenen worden over het algemeen geregeld op den voet van de voor de Europeesche burgerlijke ambtenaren in Indië geldende pensioensvoorschriften.

Sluiten