Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Pensioenen ten laste van het pensioenfonds voor ambtenaren in localen dienst kunnen worden genoten gelijk met die ten laste van het Rijk en van zijne Koloniën en bezittingen en van andere fondsen; deze laatste pensioenen kunnen ten volle worden genoten tegelijk met traktementen wegens locale diensten.

8. Voor de eigen pensioenen en voor de pensioenen der weduwen en weezen worden afzonderlijke regelingen vastgesteld. Die voor de eigen pensioenen kan overeenkomen met het reglement op het verleenen van pensipenen aan de Europeesche burgerlijke ambtenaren en die voor de pensioenen der weduwen en weezen met het reglement voor het weduwen en weezenfonds van die burgerlijke ambtenaren.

II. Grondslagen voor de regeling der (eigen) pensioenen van Europeesche ambtenaren in dienst deilocale gebiedsdeelen.

1. Onder Europeesche locale ambtenaren worden verstaan de Europeanen en met hen gelijkgestelden, die door daartoe bevoegden in vasten dienst der gewesten of gedeelten van gewesten zijn aangesteld.

Onder bezoldiging worden verstaan de onder welke benaming ook aan de betrekking verbonden vaste inkomsten —waaronder ook die in den vorm van het genot van vrij wonen, vrije huisvesting, kleeding en voeding — met uitzondering van die welke strekken tot vergoeding van aan de waarneming van de betrekking verbonden onkosten.

Onder pensioengrondslag wordt verstaan het bedrag dat moet strekken tot grondslag voor de berekening, zoowel van de pensioensbijdragen als van het pensioen.

2. De locale ambtenaren hebben recht op pensioen, na eervol ontslag, indien zij:

«. een diensttijd hebben van 20 jaren en den ouderdom van 45 jaren hebben vervuld;

b. in en door de uitoefening van hunne betrekking (enz., zie b van artikel 1 van het pensioensreglement voor Europeesche burgerlijke ambtenaren).

Sluiten