Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vorming van het fonds, beheerder van het fonds en toezicht op het beheer.

i Het pensioenfonds voor locale ambtenaren wordt gevormd en in stand gehouden:

«. door de op grond van de pensioensregelingen betaalde bijdragen ten behoeve van de pensioenen der locale ambtenaren en van die der weduwen en weezen van die ambtenaren;

b. door de renten verkregen uit de belegging dier bijdragen, voorzoover deze bijdragen niet noodig zijn voor het beheer van het fonds.

Uit het fonds worden betaald: «• de aan de locale ambtenaren en de weduwen en weezen

dier ambtenaren verschuldigde pensioenen; b. de kosten van beheer van het fonds.

II. (1) Het fonds is een rechtspersoon.

(2) Het wordt onder oppertoezicht van den Minister van Koloniën en onder toezicht van commissarissen beheerd door een Directeur in Nederland met eene administratie in Nederlandsch-Indië.

(3) De Directie is gevestigd te 's-Qravenhage.

(4) De Minister van Koloniën benoemt en ontslaat de commissarissen. Zoo mogelijk bestaat de meerderheid van commissarissen uit deelgenooten in het fonds.

(5) Als Directeur treedt op de Directeur der Weduwen- en Weezenfondsen van Europeesche landsdienaren in Nederlandsch-Indië.

(6) De administratie in Indië van het fonds wordt gevoerd door den Administrateur van het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren.

(7) De Minister van Koloniën stelt de wijze vast, waarop het beheer in Nederland wordt gevoerd.

(8) Hij regelt de aan de commissarissen voor hunne bemoeiingen toe te kennen geldelijke vergoedingen en bepaalt de sommen, waarover de Directeur ten behoeve van maand- of daggelders en bureaukosten mag beschikken.

(9) De inrichting der Administratie in Nederlandsch-Indië, zoomede de wijze, waarop aldaar het beheer wordt gevoerd,

O. R. P. E.

Sluiten