Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenzoo is 30% verschuldigd van den pensioengrondslag bij wettiging van een of meer minderjarige kinderen indien nog geen extra-contributie voor gewettigde kinderen is betaald.

13. Ontleenen de deelgenooten aan andere onder regeeringstoezicht gestelde weduwen- en weezenfondsen aanspraak op uitkeering voor hunne na te laten betrekkingen dan kunnen zij volstaan met de betaling van huwelijks-extra-contributie naar reden van de hoogere aanspraken; hunne nagelaten betrekkingen hebben dan uit het locale fonds slechts recht op uitkeering berekend naar den voor hen geldenden pensioengrondslag.

14. De contributiën worden ten hoogste berekend naar een pensioengrondslag van ƒ 1000.—.

15. De invorderingen van de contributiën van de ambtenaren geschieden op de wijzen als in het Reglement voor het Weduwen- en Weezenfonds van Europeesche burgerlijke amb^ tenaren zijn voorgeschreven.

16. De locale gebiedsdeelen in wier dienst de deelgenooten zijn, dragen zorg voor de invordering en zijn voor het verschuldigde verantwoordelijk. Zijn de deelgenooten buiten Nederlandsch-Indië gevestigd, dan kan voor de invordering de tusschenkomst van den Minister van Koloniën worden ingeroepen.

17. De uitkeeringen aan de door een deelgenoot nagelaten betrekkingen worden op voorstel van den Directeur van Financiën door den Qouverneur-Oeneraal toegekend indien de weduwe of de voogd zich in Nederlandsch-Indië bevindt, anders door de Directie van het Fonds.

18. In Indië bepaalt de Gouverneur-Qeneraal, in Nederland de Minister van Koloniën hoe de uitbetaling van de uitkeeringen zal geschieden en welke bewijsstukken daarvoor moeten worden overgelegd.

Sluiten