Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zal bij de vorming van fondsen waarin die bijdragen en renten worden gestort en waaruit de pensioenen worden betaald, er steeds evenwicht zijn tusschen de baten en de lasten. De uitgaven der locale gebiedsdeelen ten behoeve van de pensionneering der ambtenaren zullen dan slechts toenemen ten gevolge van verhooging der bezoldiging en het grooter worden van het aantal ambtenaren. De financieele gevolgen van de uitbreiding van het ambtenarenkorps en van de verhooging van de bezoldigingen komen dan ook, wat de lasten van de pensioenen aangaat, dadelijk aan het licht.

Bij de aangegeven regeling wordt het tevens gemakkelijk de bedrijven der gebiedsdeelen hun eigen lasten in de pensionneering van hunne ambtenaren te doen dragen.

In plaats van voor elk gebiedsdeel een fondsje, is het natuurlijk rationeeler voor alle gebiedsdeelen een enkel fonds in het leven te roepen en niet alleen voor de eigen pensioenen, maar ook voor de pensioenen van de weduwen der locale ambtenaren.

4. Bij de pensioenwetten voor de gemeenteambtenaren in Nederland is er slechts „noode" van afgezien den ambtenaren de verplichting op te leggen een deel der pensioensbijdragen te betalen 0).

De Regeering meende rekening te moeten houden met de omstandigheid dat niet alle reeds bestaande pensioensregelingen die verplichting oplegden.

Voor Indië bestaat n.v.w. die omstandigheid niet, en al mocht een enkel gebiedsdeel eene pensioensregeling hebben getroffen waarbij aan ambtenaren vooruitzicht op pensioen is gegeven zonder dat zij daarvoor verplicht werden bij te dragen, dan schijnt het niet noodig die ambtenaren van de algemeene pensioensregeling uit te sluiten, omdat voor hen — ook met het oog op den overgang in dienst van andere gemeenten — groote voordeelen zijn verbonden aan een algemeene regeling.

5/6. In navolging van het bij de pensioenswetten der gemeenteambtenaren gehuldigd beginsel, verdient het aanbeve-

(1) .Zie pag. 3 der memorie van toelichting op de wetsontwerpen.

Sluiten