Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ling de gebiedsdeelen de pensioensbijdragen te doen betalen en voor een deel op hunne ambtenaren te doen verhalen, en aangezien het niet wenschelijk is de lasten der pensionneering voor locale ambtenaren zelf noemenswaardig meer of minder te doen zijn dan die lasten zijn voor de burgerlijke ambtenaren in Indië zal het op de locale ambtenaren te verhalen deel in de lasten van de eigen pensioenen gering moeten zijn (evenals voor de burgerlijke ambtenaren 2% der bezoldigingen), maar zal daarentegen de geheele last verbonden aan de pensionneering der weduwen van de locale ambtenaren door deze ambtenaren zijn te dragen^

7. De ruimere begrippen, die in de laatste jaren op het gebied van pensionneering van ambtenaren worden voorgestaan laten toe dat de pensioensregelingen voor locale ambtenaren niet alleen het genot van vol pensioen (behalve ten laste van het fonds dier ambtenaren C) tegelijk met bezoldiging als locaal ambtenaar veroorloven, maar ook dat pensioenen ten laste van het locale fonds kunnen worden genoten tegelijk met pensioenen ten laste van het Rijk en van zijne Koloniën en van andere fondsen.

Een zelfstandige regeling van het pensioen van een locaal' ambtenaar, dus afgescheiden van het reeds verkregen pensioen wegens andere diensten, heeft het bezwaar dat ambtenaren in gouvernementsdienst, die aanspraak op pensioen in dienst hebben verkregen, er wellicht eerder toe zullen overgaan zich te laten pensionneeren, wanneer zij het vooruitzicht hebben op een aanstelling in localen dienst, omdat zij daardoor kans verkrijgen op een totaal pensioen dat wellicht hooger is dan zij, door in gouvernementsdienst te blijven, kunnen bereiken, doch dit schijnt geen overwegend bezwaar.

Waar het in de bedoeling ligt de in localen dienst te benoemen ambtenaren geneeskundig te doen keuren, evenals de gouvernementsambtenaren, is niet te verwachten dat gouvernementsambtenaren afgekeurd en gepensionneerd worden en daarna in localen dienst overgaan.

(1) Behoudens dat weduwen van locale ambtenaren wel pensioen ten laste van het fonds en bezoldiging in dienst van locale gebiedsdeelen kunnen genieten.

Sluiten